Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Statut

STATUT

Miejskiej      Biblioteki     Publicznej

w   Szczytnie

 

I Przepisy ogólne

& 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zwana dalej “ Biblioteką” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539);
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253);
  1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenie działalności kulturalnej ( jednolity tekst Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997r. wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000 roku);
  1. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 32, poz. 191);
  1. Niniejszego statusu.

& 2

 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

& 3

  1. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Szczytno.
  2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Szczytno a bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Miasta Szczytno.
  3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

& 4

 

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

II Cele i zadania Biblioteki

& 5

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie miasta Szczytno. Współdziała z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie w realizacji swoich zadań statutowych.

& 6

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze  potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego oraz lokalnej informacji użytkowej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie zestawień bibliograficznych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze lokalnym;

3. Współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia i promowania inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i kultury, tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu twórczości literackiej;

4.Sprawowanie nadzoru nad swoimi filiami bibliotecznymi, udzielanie im pomocy metodycznej, organizacyjnej i technicznej;

5.Biblioteka współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami o celach zbliżonych do zakresu swego działania.

 

& 7

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III Organy Biblioteki i jej organizacja

 

& 8

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Szczytno.

& 9

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

& 10

  1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji ( Dz. U. Nr 41, poz. 419)
  2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki są ustalone na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników MBP w Szczytnie.

 

& 11

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Biblioteka prowadzi następujące filie:

a) Filia Nr 2 przy ul. Solidarności 6 w Szczytnie

 

& 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych.

 

& 13

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV Gospodarka finansowa Biblioteki

& 14

Biblioteka realizuje gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997r. wraz z późn. zmian. Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000r.)

 

& 15

Środki finansowe na działalność instytucji pochodzą z: rocznej dotacji organizatora, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych, działalności innej niż kulturalna, innych źródeł.

 

& 16

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 

V. Postanowienia  końcowe

 & 17

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adrianna Trzepiota

Data wytworzenia:
13 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Adrianna Trzepiota

Data publikacji:
13 paź 2020, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Trzepiota

Data aktualizacji:
13 paź 2020, godz. 13:34