Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin Udostępniania Zbiorów

 

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW

MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  SZCZYTNIE

 


I.  Postanowienia ogólne

1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków 

    określonych niniejszym Regulaminem.

2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się do Biblioteki  

    polegające na:

  1. wypełnieniu zobowiązania zawierającego dane  osobowe z adresem zamieszkania, numerem PESEL, numerem telefonu i adresem e-mail
  2. potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencyjnych, statystycznych i roszczeniowych związanych ze zwrotem zbiorów bibliotecznych

      c) okazaniu dowodu  tożsamości  w celu weryfikacji danych

3. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność  ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni,

    którzy podpisując zobowiązanie ponoszą wszelkie przewidziane w Regulaminie sankcje

    za  przetrzymanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania

    i innych danych wymaganych przy rejestracji.

5. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług MBP  oraz Filii nr 2

6. Użytkownik zobowiązany jest do okazywania  Karty bibliotecznej przy każdorazowym

     korzystaniu z usług Biblioteki.

7. Utratę Karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić  do MBP w Szczytnie w celu zapobieżenia

    nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel Karty jest odpowiedzialny   

     za jej każdorazowe wykorzystanie.

 

II. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

1. Wszyscy czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczania zbiorów do domu.

2. Każdy czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 6 książek  i 6 zbiorów multimedialnych

   na okres jednego miesiąca.

   Lektury szkolne oraz zbiory szczególnie poszukiwane – jedynie na okres dwóch   tygodni.
   Termin ten może być przedłużony na kolejny miesiąc/lub 2 tygodnie/, jeżeli na wypożyczone 

   zbiory nie  złożono zamówień. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu        zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia.

3. Zarejestrowanie wypożyczenia stanowi dowód wypożyczenia zbiorów.

4. Rejestracji wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje  bibliotekarz.

5. Na  życzenie  czytelnika bibliotekarz  może  zarezerwować  książki  aktualnie  wypożyczone.

6. Czytelnicy, którzy udostępnili bibliotece adres swojej poczty elektronicznej otrzymują     

    przypomnienie o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów generowane przez system

    ewidencyjny czytelników i wypożyczeń. Przypomnienie to ma charakter pomocniczy i jego 

    ewentualne niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej czytelnika nie stanowi podstawy

   do obniżenia lub anulowania nałożonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.

7. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę zgodnie z aktualnym

    Zarządzeniem Dyrektora MBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od

    czytelników przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie.

8. Biblioteka wysyła listem poleconym za  potwierdzeniem odbioru jedno wezwanie do
    zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników niepełnoletnich
    adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych. Koszt upomnienia pokrywa czytelnik.

9. Wobec czytelników, którzy mimo wysłanego monitu, nie wywiązują się z zobowiązań
    określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa

    firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do  uregulowania  

     zobowiązań.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonej czytelnikowi książki przewiduje się:
a)  odkupienie książki identycznej do zagubionej,
b)  zakupienie książki wskazanej przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości

     książki zagubionej,
c)  przyjęcie książki zaproponowanej przez czytelnika pod warunkiem jej przydatności w zbiorach.

 

III. Wypożyczanie międzybiblioteczne

1. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek w systemie
    wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia we współpracy z bibliotekami

    na  terenie całego kraju.

3. Wszystkie zbiory udostępniane są jedynie do wykorzystania na miejscu w Czytelni.

4. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów.

 

IV. Udostępnianie zbiorów na miejscu
1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać jedynie na miejscu, wpisując się

 do zeszytu odwiedzin.

2. Wykorzystane materiały użytkownik zwraca bibliotekarzowi.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia

    zbiorów.

4. Zarejestrowani  Użytkownicy  Biblioteki  mogą  wypożyczać  do  domu  czasopisma  i  gazety,     ‘  z  wyjątkiem:

a) bieżących numerów gazet i czasopism

b) tytułów przeznaczonych do archiwizacji

5. Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów gazet i czasopism oraz czas na jaki mogą być

    wypożyczone określa bibliotekarz, w zależności od popytu na tę usługę.

 

V. Korzystanie z komputerów i Internetu

1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu jest bezpłatne.

2. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają osoby posiadające kartę biblioteczną

lub ważny dokument tożsamości, na podstawie którego bibliotekarz dokonuje wpisu do rejestru użytkowników.

3. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych oraz   do poszukiwań

informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

4. Z baz danych, Internetu i dokumentów elektronicznych można korzystać  na wyznaczonych

    stanowiskach komputerowych.

5. Indywidualna sesja komputerowa może trwać maksymalnie 1 godzinę dziennie   z możliwością

    przedłużenia, o ile nie ma innych użytkowników czekających  na dostęp do komputera.

6. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią.

7. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.

8. Bibliotekarz ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli użytkownik

naruszy zasady korzystania z Internetu lub wykona inne zabronione działania związane z korzystaniem z Internetu i/lub komputera.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu komputera,

    także za pośrednictwem Internetu.

10. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkownik płaci odszkodowanie

     ustalone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie.

11. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub  na stałe

     pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w MBP w Szczytnie.

 

VI. Przepisy porządkowe

1.  Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w Bibliotece zasad kultury osobistej,

      respektowania  praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

2. Ze względu na zapewnienie równych szans w dostępie do usług i poszanowania potrzeb

    wszystkich użytkowników oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów i mienia biblioteki     

    Dyrektor lub kierownicy poszczególnych komórek mogą wprowadzić nieobjęte niniejszym

    Regulaminem zasady korzystania z MBP w Szczytnie.
3. W bibliotece obowiązuje zakaz:
a) spożywania posiłków i napojów
b) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych
c) korzystania z telefonów komórkowych

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
a) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy
b) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe
c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających
d) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub

    pracowników

5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez

    użytkowników.

 

VII. Informacje o  zasadach  przetwarzania danych osobowych

1.  Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Miejska  Biblioteka Publiczna, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno,  tel. 89  676 08 10, e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl

    Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie  powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym

    można się skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl

2.  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe  przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki  oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną jest ustawa z 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2393) oraz ustawa z 29 czerwca  1995 r. o statystyce publicznej     (t.j. Dz.U.  z 2022 r., poz. 459).

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

3.  Przekazywanie danych

Dane osobowe będą powierzone firmie Trzecia Strona Sp. z o.o. z siedzibą w : 02-496 Warszawa, ul. Orłów Piastowskich 80, NIP: 5223036782, która jest dostawcą systemu bibliotecznego Alfios, w celu jego należytej obsługi technicznej oraz podmiotom świadczącym usługi windykacyjne.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas  wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej  jednak niż 5 lat  lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres:                     Miejska  Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl

 

VIII. Skargi i wnioski
1. Uwagi dotyczące zasad korzystania z biblioteki, zakresu świadczonych w niej usług, propozycji

zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza lub kierować na piśmie do Dyrektora biblioteki na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna,  ul. Polska 8,  12-100 Szczytno lub elektronicznie na adres  e-mail: sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl

 

IX.  Postanowienia końcowe
1.  Każdy użytkownik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego

     Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami
     niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej
     przez niego osoby.

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                   Jadwiga Pijanowska

 

 

 

 

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adrianna Trzepiota

Data wytworzenia:
13 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Adrianna Trzepiota

Data publikacji:
13 paź 2020, godz. 13:38

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Trzepiota

Data aktualizacji:
30 gru 2022, godz. 15:27