Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.miastoszczytno.pl.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mbp.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.miastoszczytno.pl:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie
mają możliwości/prawa
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter.
W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-22
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mbp.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-01-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Danuta Lipska-Zapadka
e-mail: mbpczytelnia@um.szczytno.pl
tel. +48 89 676 08 16
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Danuta Lipska-Zapadka
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
mbpczytelnia@um.szczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 89 676 08 16

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie ul. Polska 8, 12-100 Szczytno

• Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miasta.
• Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Polskiej, drugie od strony ul. J. Narońskiego.
• Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście drugie jest bez
schodów, posiada podest umożliwiający wjazd wózkom inwalidzkim i dzwonek.
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
• Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
• W budynku nie ma windy.
• W przypadku potrzeby załatwienia spraw w działach na piętrze, pracownicy Wypożyczalni
wzywają pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do
obsługi osób słabosłyszących.
• W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych
czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon.
• Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć audiobooki, książki pisane alfabetem Braille’a oraz
książki z serii „Duże Litery”
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, Filii nr 2 , ul. Solidarności 6, 12-100 Szczytno

• Lokal Filii mieści się na parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego należącego do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie.
• Do pomieszczenia prowadzi jedno wejście od strony ul. J. Lanca.
• Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich .
• Drzwi wejściowe są przeszklone i nie są zautomatyzowane.
• Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W pobliżu znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do
obsługi osób słabosłyszących.
• Z uwagi na nieprzystosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych
Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon.
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacz języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: