Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

BURMISTRZ MIASTA SZCZYTNO

ul. Henryka Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIE przy ul. Polska 8, 12-100 Szczytno

 

Osobą zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) Wykształcenie wyższe,

4) Co najmniej 3-letni staż pracy,

5) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego,

6) Brak orzeczonego wobec kandydata środka karnego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

7) Przedstawienie autorskiego programu działania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie przy uwzględnieniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych,

8) Nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,

- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

 -ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,

 -rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie,

- statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie.

 

3) Predyspozycje osobowościowe:

- umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników (mile widziane kwalifikacje w dziedzinie zarządzania),

- umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,

- kreatywność, operatywność,

- odpowiedzialność, rzetelność,

- dyspozycyjność, zaangażowanie i wykazywanie inicjatywy w pracy,

- wysoka kultura osobista, uprzejmość, opanowanie,

- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

- predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- kierowanie pracą i bieżąca działalnością biblioteki,

- realizacja zadań określonych w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie,

- reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,

- zarządzanie filiami biblioteki,

- prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece,

- wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki,

- udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora,

- gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność biblioteki oraz jej mieniem,

- ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego Biblioteki oraz opracowywanie sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,

- podejmowanie działań w celu poszukiwania i pozyskiwania pozabudżetowych środków i innych źródeł finansowych na działalność statutową biblioteki,

- realizacja zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją budynków należących do Miejskie Biblioteki Publicznej,

- współpraca z innymi instytucjami kultury, jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami działającymi na terenie Miasta Szczytno oraz na rzecz jego mieszkańców,

- podejmowanie działań mających na celu promocję i upowszechnianie czytelnictwa,

- wykonywanie innych zadań i czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

4. Informacja o warunkach  pracy na danym stanowisku:

- zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony - 3 lata,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- częste kontakty z klientami zewnętrznymi,

- miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna, adres: ul. Polska 8,

12-100 Szczytno

- praca wymagająca poruszania się na terenie budynku biblioteki oraz na terenie miasta i realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

- praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,

- obsługa komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych,

- przewidywany termin zatrudnienia – 28 stycznia 2023r.

 

5.  Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie własnoręcznie podpisany - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

2) Oświadczenia własnoręcznie podpisane (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl):

a) Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.

b) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

c) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

d) Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub postępowania karno-skarbowego,

e) Oświadczenie brak orzeczonego wobec kandydata środka karnego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

f) Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe w tym świadectwa pracy lub inne dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

5) Pisemny autorski program działania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie przy uwzględnieniu możliwości pozyskania środków zewnętrznych (maksymalnie 10 stron formatu A-4).

 

6.  Dokumenty dodatkowe:

1) List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.

2) Życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany.

3) Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Szczytnie zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, których obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa, a które przedłożono dodatkowo i dobrowolnie - (do pobrania na stronie bip.um.szczytno.pl).

4) Inne niezbędne dokumenty lub oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, wykształceniu i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie” bądź przesłać pocztą  na adres: Urząd Miejski w Szczytnie,  ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie” w terminie do 10.01.2023r. /wtorek/

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brak podpisu na oświadczeniach, kwestionariuszu osobowym, CV, liście motywacyjnym będzie uznawany za brak spełnienia wymogów formalnych.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczytno oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1.

 

Ponadto zastrzega się możliwość braku powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie kandydata wyłonionego w trakcie konkursu. Wybór kandydata nie gwarantuje automatycznego nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L2016.119.1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim                      w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem iod@um.szczytno.pl. bądź w siedzibie administratora.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzanym procesem rekrutacji pracowników oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. W związku z tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

Pozostałe dane osobowe, które wykraczają poza Kodeks Pracy (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

3. W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt 2 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tzn. przez 6 m-cy,

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych  w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub            w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                  Burmistrz Miasta Szczytno

                                                                     Krzysztof Mańkowski


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Pijanowska

Data wytworzenia:
14 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Pijanowska

Data publikacji:
14 gru 2022, godz. 10:50

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Pijanowska

Data aktualizacji:
14 gru 2022, godz. 11:10