Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna

Czwartek 15.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin udostępniania

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZYTNIE

 

I.  Postanowienia ogólne
1. Prawo do korzystania ze zbiorów mają wszyscy obywatele.

2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się do 
    Biblioteki polegające na:
a) okazaniu dowodu tożsamości,
b) potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu, także
    wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencyjnych,
    statystycznych i roszczeniowych związanych ze zwrotem materiałów bibliotecznych.
3. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność  ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni,
    którzy podpisując zobowiązanie ponoszą wszelkie przewidziane w regulaminie sankcje za
    przetrzymanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,
     i innych danych wymaganych przy rejestracji.

II. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

1. Wszyscy czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczania zbiorów do domu.
2. Każdy czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 6 książek na okres jednego miesiąca.
     Lektury szkolne oraz książki szczególnie poszukiwane – jedynie na okres dwóch tygodni.
     Termin ten może być przedłużony na kolejny miesiąc, jeżeli na wypożyczone książki nie
     złożono zamówień. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu książek
     przed upływem terminu wypożyczenia.
3. Zarejestrowanie wypożyczenia stanowi dowód wypożyczenia książki.
4. Od osób, które  nie posiadają stałego zameldowania w  Szczytnie, pobiera się kaucję
     pieniężną (od każdego wypożyczonego tomu). Kaucja uzależniona jest od wartości książki,
     nie może być jednak niższa niż 15,00 zł.
5. Zwrot kaucji następuje w chwili zwrotu książki. W przypadku nieodebrania kaucji przez
    czytelnika przez okres roku od ustalonego terminu zwrotu, kaucja zostaje zarachowana na
    poczet  dochodów Biblioteki.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki oraz niewypełnienia zobowiązań
    określonych w punkcie 10 przez okres jednego roku od ustalonego terminu zwrotu, kaucja
    zostaje zarachowana na poczet  dochodów Biblioteki.
7. Za przetrzymywanie książek pobierane są opłaty pieniężne w wysokości 0,20 zł od
    każdego woluminu (tomu) za każdy dzień roboczy po terminie zwrotu.
8. Biblioteka wysyła listem poleconym za  potwierdzeniem odbioru jedno wezwanie do
    zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników niepełnoletnich
    adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych. Koszt upomnienia pokrywa
   czytelnik.
9. Wobec czytelników, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się z zobowiązań
    określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa
    firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do  uregulowania  
     zobowiązań.
10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonej czytelnikowi książki przewiduje się:
a)  odkupienie książki identycznej do zagubionej,
b)  zakupienie książki wskazanej przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości
     książki zagubionej,
c)  przyjęcie książki zaproponowanej przez czytelnika pod warunkiem jej przydatności w zbiorach.

III. Wypożyczanie międzybiblioteczne

1. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek w systemie
    wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia we współpracy z bibliotekami na
     terenie całego kraju.
3. Wszystkie zbiory udostępniane są jedynie do wykorzystania na miejscu w Czytelni.
4. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów.

IV. Udostępnianie zbiorów na miejscu
1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać jedynie na miejscu, wpisując się
    do zeszytu odwiedzin.
2. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Wykorzystane materiały użytkownik zwraca bibliotekarzowi.
4. Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia
    zbiorów.
V. Korzystanie z komputerów i Internetu
1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu jest bezpłatne.
2. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają osoby posiadające kartę biblioteczną lub ważny
    dokument tożsamości, na podstawie którego bibliotekarz dokonuje wpisu do rejestru użytkowników.
3. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych oraz   do poszukiwań informacji
    bibliotecznej i bibliograficznej.
4. Z baz danych, Internetu i dokumentów elektronicznych można korzystać  na wyznaczonych stanowiskach
    komputerowych.
5. Indywidualna sesja komputerowa może trwać maksymalnie 1 godzinę dziennie   z możliwością
    przedłużenia, o ile nie ma innych użytkowników czekających  na dostęp do komputera.
6. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego (zasilanego własną baterią) i darmowego
     hot spotu.
7. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.
8. Bibliotekarz ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli użytkownik naruszy zasady
    korzystania z Internetu lub wykona inne zabronione działania związane z korzystaniem z Internetu i/lub   
    komputera.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu komputera, także za
    pośrednictwem Internetu.
10. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkownik płaci odszkodowanie ustalone przez
      Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie.
11. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub  na stałe
     pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w MBP w Szczytnie.

VI. Przepisy porządkowe
1.W bibliotece obowiązuje zakaz:
a) spożywania posiłków i napojów,
b) palenia tytoniu,
c) korzystania z telefonów komórkowych.
2. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
a) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
b) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
d) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub
   bibliotekarzy.

VII. Informacje o  zasadach  przetwarzania danych osobowych
1.  Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Miejska  Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno, tel./fax sekretariat 89  676 08 10, e-mail: mbp@um.szczytno.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie  powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: mbp@um.szczytno.pl
2.  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe  przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki  oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną jest ustawa z 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 574) oraz ustawa z 29 czerwca  1995 r. o statystyce publicznej  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068).
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
3.  Przekazywanie danych
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
4. Czas przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych,  a po tym okresie dla celów i przez czas  wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej  jednak niż 5 lat  lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Uprawnienia dotyczące danych osobowych
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejska  Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8, 12-100 Szczytno lub  elektronicznie na adres       e-mail: mbp@um.szczytno.plVIII. Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MBP w godz. 8.00 – 15.00.

IX.  Postanowienia końcowe

1.  Każdy użytkownik Biblioteki zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego
     Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
2.  Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami
    niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji dyrektora Biblioteki lub upoważnionej
    przez niego osoby.


Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Ogonowska
(2015-07-06 12:56:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Ogonowska
(2018-06-07 11:56:55)
 
 
ilość odwiedzin: 24838

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X